czwartek, 22 września 2022 11:40

MOPS przyjmuje wnioski na dodatki dla gospodarstw domowych

  UM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można pobrać i składać w siedzibach MOPS przy ul. Dworcowej i przy ul. Pocztowej. 

Dla kogo te świadczenia są skierowane?

Nowe świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł olejowy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. UWAGA! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Wymienione wyżej źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł  ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. O dodatek może wystąpić obywatel polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie  do  30 listopada 2022 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór wniosku określa rozporządzenia Ministra Klimatu.

Jaka jest kwota świadczenia?

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie jednorazowo w kwocie :

- 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych  w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 2000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem  ciepła jest kocioł olejowy.

Terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowy można złożyć osobiście w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie mieszczącej się w Gnieźnie przy ulicy Dworcowej 7 lub przy ulicy Pocztowej 11. Przyjmowanie wniosków odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie MOPS przy ulicy Pocztowej 11 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w siedzibie MOPS przy ulicy Dworcowej 7 do dnia 30 września 2022 r.

Pytania?

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub korzystając z telefonu pod numerem 61 4262582 lub 611021481/82 a także pod numerami telefonów komórkowych 666 929 551 lub 662 233 196.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane